Slagverkets Samfällighet


Fiber


Styrelsen har träffat OpenInfra, tidigare namn Stadsnätsbolaget, och fått information om deras fiberprojekt och de boende i vår samfällighet har fått erbjudande om fiberanslutning. Deras lösning erbjuder enskilda boende möjlighet att få en installation av ett öppet fibernät utan ekonomisk belastning för samfälligheten.


Avtal om installation är ett enskilt avtal mellan enskild boende/fastighetsägare och
leverantören. Detta påverkar i dagsläget inte samfällighetens nuvarande avtal med Com Hem och de tjänster (TV/Radio/Telefoni/ Internet) som de erbjuder.


Samfälligheten har endast ett markavtal med fiberleverantören och inga andra åtaganden.


Vill man ha information om fiber, tag kontakt med någon medlem som har fiber indraget i sitt hus alternativt kontakta fiberleverantören OpenInfra.

    https://openinfra.com/Här kan vi se information och frågor i samband med att boende i Slagverkets Samfällighet under sommaren 2019 fick erbjudande från OpenInfra, tidigare Stadsnätbolaget, att skaffa fiber:

     Frågor och svar ang fiber 2019.


17  jan 2021. Uppdatering angående fiberinstallationen.


Först vill vi påpeka att installationen av fiber är en enskild överenskommelse direkt mellan OpenInfra och de hus som valt att få fiber installerat.
Styrelsen för Slagverkets Samfällighet bevakar de delar av installationen som påverkar Samfällighetens områden.


Styrelsen har sänt ett antal frågor till OpenInfra. Här ar en sammanfattning av frågorna och OpenInfras svar:


Fråga: På flera ställen sticker smala plaströr i olika färger upp ur marken. Vad skall hända med dessa? Vad händer om de går sönder t.ex. pga snömassor?
Svar: Dessa plaströr är en förberedelse för att de hushåll som inte anslöt sina hus med fiber nu i framtiden enkelt skall kunna anslutas. Plaströren planerades att grävas ner under hösten men pga hög arbetsbelastning fanns inte tid till detta. Plaströren kommer att grävas ner till våren. Om plaströren skulle skadas eller gå av gör det inget.


Fråga: Liknande fråga angående grövre orangefärgat plaströr.
Svar: Liknande svar som på ovanstående fråga. Detta (dessa) skall också grävas ner vilket planeras till våren.


Fråga: På flera ställen har asfalten brutits upp. När är det tänkt att asfaltering skall ske?
Svar: Asfaltering är tänkt att ske till våren och koordinerat med andra asfalteringsarbeten OpenInfra har i närheten av vår samfällighet.

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se