Slagverkets Samfällighet


Upplysningar och allmän information


Nedan informeras om saker som kan vara bra att känna till som medlem i Slagverkets Samfällighet. Alla som köper hus på adressen Axel Swartlings gata med jämt husnummer är automatiskt och obligatoriskt medlemmar i vår samfällighetsförening.

SAMFÄLLIGHETEN/STYRELSEN


SAMFÄLLIGHETEN


En samfällighet är uppbyggd på andelar, i vårt fall äger varje fastighet 1/105 del.


Samfälligheten administreras av styrelsen som väljs på årsstämman.


Samfällighetens högsta beslutande organ är årsstämman som hålls i april.
Där behandlas bl.a. inkomna motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, utgifts- och inkomststat samt bokslut för verksamhetsåret innan.


I händelse av att brådskande större ärende som kräver medlemmarnas beslut kan extra medlemsmöte inkallas.


På stämman har varje fastighet en (1) röst.


Samfälligheten fonderar varje år pengar för underhåll. Fonderingen är till för större underhållsåtgärder såsom byte av garageportar, investeringar i lekplatser, asfaltering, kabel tv nät mm.


STYRELSEN


Styrelsen, som väljs av medlemmarna på årsstämman, består enligt stadgarna av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter samt tre suppleanter.


Ordföranden för samfällighetens styrelse utses på årsstämman genom direktval på en tid om ett år.


Arbetsfördelningen i styrelsen beslutas av styrelsen på ett konstituerande sammanträde.


Styrelsen sammanträder 1 gång per månad med uppehåll i juli.

Styrelsens uppgift är att förvalta gemensamma anläggningar såsom:

    Garage

    Sopskåp

    El till ytterbelysning och till undercentraler

    Parkeringsplatser 

    Lekplatser

    Planteringar

    Gräsytor

    Asfaltsytor

    Undercentraler för fjärrvärme

    Kabel TV – AnläggningStyrelsen företräder också medlemmarna i frågor som rör upphandling av snöröjning, olika former av service, gräsklippning, reparationsarbete mm. Styrelsen ser även till att administrera sophantering, värme samt vattenförsörjning för de enskilda medlemmarna.


KONTAKTPERSONER

I samfälligheten finns kontaktpersoner vars uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och husägarna. Tveka inte att ta kontakt med denne om ni undrar över något. Vem som är kontaktperson och vem som sitter i styrelsen framgår på vår hemsida.


OM NÅGOT HÄNDER!

Om någonting händer, så som att varmvatten försvinner, TV-bilden uteblir eller dylikt, ta kontakt med kontaktmannen i ert område så larmar hon/han någon i styrelsen som i sin tur vidtar åtgärder.

All beställning av tjänster inom området, eller alla inköp till området som inte har godkänts av styrelsen eller stämman, är att betrakta som privata.


Ni kan även få direktkontakt med styrelsen genom att maila

   Email-formulär till styrelsen

   

   info@slagverket-samf.se.


Övrig information


All beställning av tjänster inom området, eller alla inköp till området som inte har godkänts av styrelsen eller stämman, är att betrakta som privata.


SKÖTSEL OCH EKONOMI


YTTRE SKÖTSEL


Den yttre skötseln av området ombesörjs till största delen av medlemmarna själva. Vi städar området två gånger per år, april och oktober. Vi städar, målar och reparerar det som behövs. Datum för städdagarna finns på samfällighetens hemsida. Kontaktmännen är arbetsledare. Vem som är kontaktman för ditt område finns angivet på hemsidan. Separat kallelse till städdagen skickas ut i god tid till alla.


Har ni särskilda önskemål om exempelvis planteringar eller något annat i området så lämna gärna förslag till kontaktmannen eller till någon i styrelsen. Lämna en skrivelse till samfällighetslokalen (ASG 220) eller maila till styrelsen via hemsidan.


Gräsklippning och vinterrenhållning av området köps av entreprenörer.


EKONOMI OCH MÅNADSAVGIFTEN


Ansvarig för samfällighetens ekonomi är styrelse/kassör. Den löpande bokföringen, bokslut, budget ombesörjes av Riksbyggen enligt träffat avtal och föreläggs styrelsen och revisorer för godkännande och för att senare beslutas av årsstämman. Riksbyggen administrerar även utskick av månadsavier för månadsavgifter. Månadsavgifter tas ut av medlemmarna och den ska erläggas i förskott. Storleken på avgiften bestäms av föreningsstämman och bygger på godkänd budget.


Månadsavgiften är uppdelad i fyra delar: drift, vatten, värme och kabel tv. I driften ingår försäkringar, reparationskostnader, skötsel, vinterrenhållning, arvoden till styrelsen, avsättning till underhållsfond mm. Alla hushåll erlägger en beräknad avgift för vatten och värme varje månad. I slutet av året (runt nyår) läses hushållsmätarna för vatten av och en avräkning görs för varje hushåll. Värmen fördelas efter de faktiska värmekostnader som samfälligheten har haft under året och fördelas per kvadratmeter till fastighetsägarna. Även där tas ett á conto ut före året för att sedan sammanställas vid bokslut och avräkning med medlemmarna görs.


VATTENAVGIFT - Á CONTO


Se till att vattenmätarna är lättåtkomliga för avläsning. Har man förbrukat mindre vatten än normalt får man pengar tillbaka och har man förbrukat mer än normalt får man betala in pengar. Observera att den årliga avräkningen görs med fastigheten, dvs den som bor i fastigheten per den 31 december oberoende om försäljning skett under året. Fördelning (om det är aktuellt) mellan avflyttade och inflyttade medlemmar får ske i samband med försäljning av fastigheten.


Håll koll på droppande kranar och rinnande toaletter det är mycket pengar som kan rinna iväg.


MÅNADSAVGIFTEN - INBETALNING


Det är viktigt att månadsavgifterna erläggs i tid och att ni kontrollerar att ni använder er av rätt avi för rätt månad. Ni ska använda avi med ert namn (använd inte den förra ägarens avier). Det är också viktigt att ni anger rätt OCR nummer. Det går även bra att använda autogiro tag då kontakt med Riksbyggen så skickar de hem en blankett för detta. Det går också bra att få E-faktura.


MÅNADSAVGIFTEN - VID SEN INBETALNING


Om månadsavgiften inte inkommit ca 7 dgr in i månaden skickas en påminnelse med en avgift på (fn) 60 kr.


Vid eftersläpning av månadsavgiften (mer än 15 vardagar) skickas ärendet till Kronofogden för direkt verkställighet (dvs utmätning). Kostnaden för dessa ärenden debiteras den boende, f.n. ca 2500 kr.


Som information kan nämnas att en skuld till samfälligheten har högre prioritet än fastighetens egna lån vid en eventuell försäljning.


Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se