Slagverkets Samfällighet


Information till nyinflyttade - nya medlemmar i Slagverkets Samfällighet


Välkomna till Slagverkets Samfällighetsförening!


Vi är en samfällighet där de boende hjälps åt med att hålla vårt område fint och trevligt. Samfälligheten består av 105 fastigheter alla belägna på Axel Swartlings gata med jämna nummer.


Vår hemsida har adress: www.slagverket-samf.se och där finns en hel del information att ta del av. Ni kan ta kontakt med er kontaktman (står på hemsidan) eller mejla styrelsen på vid eventuella funderingar eller önskemål om förändringar, mejladress: info@slagverket-samf.se

Parkering och trafik

Till alla fastigheter finns en garageplats antingen i storgaraget eller i radgaragen. Det finns ett antal parkeringsplatser utomhus och dessa får nyttjas av boende och besökande till boende i samfälligheten.


För att kunna stå på en parkeringsplats måste ett P-kort läggas i framrutan. Alla fastigheter har fått 4 parkeringskort och dessa ska överlämnas till nya ägaren vid eventuell försäljning av fastigheten.


Ett parkeringsbolag sköter bevakning och eventuell utfärdande av kontrollavgifter. Det är förbjudet att parkera på ej markerade rutor inom samfälligheten utom vid i- och avlastning.


Styrelsen vädjar till alla att ställa in sin bil i garaget eftersom vi ont om parkeringsplatser. Inom området råder hastighetsbegränsning 10 km i timmen.

Styrelsens ansvar

Samfälligheten administreras av styrelsen som väljes på årsstämman av medlemmarna.


Styrelsens uppgift är att förvalta gemensamma anläggningar såsom:

  • Garage
  • Sop skåp
  • El till ytterbelysning och till undercentraler
  • Parkeringsplatser
  • Lekplatser
  • Planteringar
  • Gräsytor
  • Asfaltsytor
  • Undercentraler för fjärrvärme
  • Kabel TV – Anläggning


Samfällighetens högsta beslutande organ är årsstämman som hålls i april varje år. Där behandlas bl.a. inkomna motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, utgifts- och inkomststat samt bokslut för verksamhetsåret innan. På stämman har varje fastighet en (1) röst.


Ifall du är intresserad av att delta i styrelsen går det bra att kontakta valberedningen (kontaktpersoner finns avgivna på hemsidan).

Yttre skötsel och sopsorteringe

Yttre skötsel av området är upphandlat av entreprenör och detta gäller även för snöröjningen.


Vår- och höststädning ombesörjs av medlemmarna på städdagar och är frivilligt men ger tillfälle att träffas och lära känna varandra. I anslutning till städdagarna finns det möjlighet att slänga trädgårdsavfall i utplacerade containrar.


Vi har sortering av sopor i området vilket innebär att matavfall läggs i separata tunnor och restavfall i de andra tunnorna.

Övriga fraktioner, såsom glas, kartong, plast, plåt, tidningar mm ska lämnas på återvinningstationerna.

Trädgårdsavfall lämnas på Returpunkten.

Ekonomi och avier

Du kommer att få avier för månadsavgifter utskickade via Riksbyggen som är vår ekonomiska förvaltare.


Månadsavgiften består av drift, värme, vatten och kabel tv.

Driften består bl.a. av kostnader för underhåll och reparationer, sophämtning, försäkringar, arvoden mm.

Vatten och värme erläggs under året som ett á conto och runt nyår gör kontaktmännen en avläsning i varje hus vad gäller varmt och kallt vatten.

Har du förbrukat mer än uttag á conto får du en faktura på detta och har du förbrukat mindre får du pengar tillbaka.


Det är viktigt att du betalar månadsavgifterna i tid (betalas i förskott) i annat fall debiteras för påminnelse eller kravavgifter samt skickas eventuella ärenden till Kronofogden.


Om ni av någon anledning inte erhållit eller slarvat bort er avi för månadsavgiften så ring Riksbyggen på 0771-860 860 och be om en ny avi.

Styrelsen för Slagverkets Samfällighetsförening

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se