Slagverkets Samfällighet


Garage & parkeringsplatser

Allmänna regler vid P-platser och inom området.


Regler utomhus:

 • Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattor.
 • Det är inte tillåtet att parkera på gångvägar, (endast vid i och urlastning) med max 15 minuter.
 • Parkeringsrutor är avsedda för personbilar, inte lastbilar m.m.
 • Det är inte tillåtet att parkera avställda fordon
 • Firmabilar undanbedes ta upp plats för ev. besökare i vårt område.
 • Vi ser helst att man ställer in den egna bilen i garaget så alla får plats.
 • Var noggrann med att följa den hastighet som råder, max 10 km i timmen.

För allas trevnad och säkerhet vill vi att detta efterlevs!


Som bevakningstjänst anlitas idag Aimo Park Sweden AB, www.aimopark.se.

 


Ordningsregler garagen


I garaget skall Din bil kunna vara i säkert förvar.

För att uppnå detta skall Du kontrollera att ingen obehörig får tillträde till garaget vid in- och utfart.


Du får inte parkera på annan plats än Din garageplats.


Du är skyldig att hålla garageplatsen ren och snygg.


Det är av yttersta vikt att hålla garagen rena från så mycket brännbart material som möjligt för att eldsvåda inte skall uppstå och för att föreningen skall få ut fullt försäkringsbelopp för byggnaderna vid eventuell brand.


Vad vi får ha i våra garage?

Nedan följer ett utdrag ur Norrköpings Brandförsvarsskrift:

”Förvaring av brännbart material gemensamhetsgarage”

se länk här.


I radgarage (port framför varje plats) får finnas:

Ett motordrivet fordon

4 stycken däck

Produkter för underhåll av fordonet

Spolarvätska om maximalt 5 liter


I flerbilsgarage (fler platser med gemensam port)

Ett fordon

4 stycken däck


För samtliga uppställningsplatser i garagen gäller:

Det är absolut förbjudet att använda någon form av öppen eld i garagen.

Batteriladdning i garaget är förbjudet enligt motion till årsstämman 2014.

Laddning av elbilar i garagen är inte tillåtet då elnätet är underdimensionerad för ändamålet.

Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet.

Brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förvaras i garaget.

Ingen annan verksamhet än uppställning av fordon får förekomma i gemensamhetsgaragen.

Det är förbjudet att I GARAGEN genomföra andra reparationsarbeten än vad som anges nedan.


Arbeten på bilen i våra garage?


Garaget är avsett enbart som bilparkering.

Visst underhållsarbete på bilen får utföras – men endast på Din egen bil på Din egen garageplats.


Arbete av följade typ är tillåtet

 • Hjulbyte

 • Tändstiftsbyte

 • Byte av bromsklossar och bromsbackar

 • Montering av radio, dörrlås mm.

 • Dammsugning


Arbete av följade typ är förbjudet

 • Svetsning

 • Plåtarbeten

 • Maskinpolering

 • Slipning

 • Lackering – även med sprayflaska

 • Arbeten med /och byten av motor, växellåda, bakaxelväxel, avgassystem, oljebyten

 • Arbeten som fordrar att motorn är igång, typ tändinställning

 • All tomgångskörning är förbjuden.


Tips för er med portautomatik!


När dörren inte stänger utan går upp ca en halvmeter från marken. Kolla så inget är i vägen nedtill, mer vanligt på vintertid. Porten är tryckkänslig och en säkerhet finns att den ska öppna igen om något kommer i kläm.   


Portautomatik storgaraget


Till ”storgaraget” går det att köpa sin egen fjärrkontroll. Detta ombesörjer man själv och står också för kostnaden av fjärrkontrollen. Telefonnummer dit man ringer för att beställa finns på garageporten.


Karta P-platser


Manual för portöppnare modell 1

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se