Slagverkets Samfällighet


OBS: Sidan är under kontruktion


Kring styrelsearbetet finns det en styrelse och revisorer.


Enligt stadgarna består styrelsen av 5 ordinarie ledamöter och 3 styrelsesuppleanter och revisorerna skall vara 2 ordinarie och en revisorsuppleant.


Revisorer

Revisorerna skall granska styrelsens arbete och kontrollera att den verksamhet som styrelsen bedrivit överensstämmer med beslut och riktlinjer från årsmötet. Man kontrollerar också att ekonomin - såsom inkomster, utgifter och utgiftsslag - överensstämmer med beslut, riktlinjer och godkänd budget från årsmötet.


Ordförande

Ordföranden är den som leder samfällighetens och styrelsens arbete och kallar till möten och samordnar föreningens och styrelsens arbeten. Ordföranden är samfällighetens ansikte utåt.

Inför årsmötet biträder ordföranden sekreteraren med upprättandet av verksamhetsberättelsen.

Ordföranden sammanställer en verksamhetsplan för kommande versamhetsår.

Tillsammans med kassören är ordföranden samfällighetens firmatecknare.


Kassör

Ekonomin är hela styrelsen ansvarig för. Kassören sköter det ekonomiska arbetet.

Kassören leder budgetarbetet och rapporterar kontinuerligt det ekonomiska läget till styrelsen. Inför årsstämman ansvarar kassören för att förvaltningsberättelse och bokslut upprättas. Kassören sköter också kontakterna med bank och skattemyndigheten.

Tillsammans med ordföranden är kassören samfällighetens firmatecknare.


Sekreterare

Sekreteraren skriver styrelsens protokoll och ser till att de blir justerade och arkiverade och ser till att styrelsen och revisorerna får tillgång till dessa.

Inför årsmötet skriver sekreteraren verksamhetsberättelsen.


Övriga ledamöter

Av de övriga ordinarie ledamöterna utses en vice ordförande.


Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleanter deltar med förslagsrätt men inte rösträtt på styrelsemöten. Vid frånvaro av en ordinarie ledamot går en suppleant in och ersätter denne med rösträtt.


Utöver vad som beskrivets ovan kan specialuppgifter tillägnas ledamöter och suppleanter så att någon får i uppgift att vara den som i första hand hanterar frågor rörande t.ex.

  • föreningens vvs-anläggning

  • föreningens grönområden och planteringar

  • föreningens IT-frågor

  • uppdatering av föreningens hemsida

  • etc


Personer med specialistkunskaper kan adjungeras till styrelsen. Adjungerad person har förslagsrätt men inte rösträtt.Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se